Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Oficiální název

Městys Častolovice
Masarykova 10
517 50 Častolovice

 

2. Důvod a způsob založení

Zákon o obcích č.128/2000 Sb. S účinností od 10. října 2006 ustanovil Parlament České republiky předseda Poslanecké sněmovny Ing. Miloslav Vlček obec Častolovice v Královéhradeckém kraji městysem. 
Městys pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. (zák.128/2000 Sb., § 2 odst. 2)

Městys spravuje své záležitosti samostatně (dále jen samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se městys řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Město v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

Městys dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen přenesená působnost). Při výkonu přenesené působnosti se městys řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

 

3. Organizační struktura

Uvedena v přiloženém dokumentu.

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Městys Častolovice
Masarykova 10
517 50 Častolovice

  

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Městys Častolovice
Masarykova 10
517 50 Častolovice

  

4.3 Pracovní doba
Pondělí 7:30 - 11:30 12:30 - 17:00
Úterý 6:30 - 11:30 12:30 - 15:00
Středa 7:30 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek 6:30 - 11:30 12:30 - 15:00
Pátek 6:30 - 12:00 -

 

4.3 Úřední hodiny
Pondělí 8:00 - 11:00 13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 11:00 13:00 - 17:00
Pátek 7:00 - 11:30 -

 

4.4 Telefonní čísla 
Ing. Zdeněk Praus - starosta 736 761 998
Bc. Miloš Tichý - uvolněný místostarosta 602 104 632
Kristýna Hartmanová 773 758 212
Bc. Hana Jedlinská Dis. 778 773 460
Lenka Baloghová - referentka 773 072 119
Michaela Ehlová - referentka

494 323 911
778 545 821

 

4.5 Číslo faxu
neexistuje

 

4.6 Adresa internetové stránky
www.ou-castolovice.cz

 

4.7 Elektronická adresa podatelny
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

4.8 Další elektronické adresy 
Ing. Zdeněk Praus - starosta Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Miloš Tichý - uvolněný místostarosta Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Lenka Baloghová - referentka Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kristýna Hartmanová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Hana Jedlinská Dis. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Michaela Ehlová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

5. Případné platby můžete poukázat

94-219571/0710 - ČNB 

2628571/0100 - Komerční banka a. s.  

1240135339/0800 - Česká spořitelna a. s.

260764680/0300 - ČSOB a. s.

286887611/0300 - pro hospodářskou činnost, ČSOB a. s.

 

6. IČO

00274780

 

7. DIČ

CZ00274780

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

 

Rozpočet 2017

 

Rozpočet 2016
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Rozpočet 2013

Rozpočet 2012
Rozpočet 2011
Rozpočet 2010
Rozpočet 2009

 

9. Žádosti o informace

Kdo může o informace zažádat?

Žadatelem o informace je každá fyzická i právnická osoba.

 

Jak a kde lze informace získat?

Žádosti o informace se podávají ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

 

Písemná žádost v listinné podobě musí být zaslána na adresu: 
Městys Častolovice
Masarykova 10
517 50 Častolovice

 

Elektronicky podaná žádost musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím datové schránky sg9a6cf.
V případě osobního podání musí být žádost doručena na podatelnu městyse.

 

Informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, tzn.:

 • obsah písemného záznamu na listině
 • záznam uložený v elektronické podobě
 • zvukový záznam
 • obrazový záznam
 • audiovizuální záznam

Informací není počítačový program.

 

Lhůty pro vyřízení žádosti:
Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti 
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
Nevztahují-li se požadované informace k působnosti úřadu městyse či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.
Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu úřadu městyse (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká. Žadatelem pro účel zákona číslo 106/1999 Sbírky je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. Písemná žádost je doručena městskému úřadu městyse Častolovice, kde je zaevidována na podatelně a postoupena příslušnému odboru nebo pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem, když byla zaevidována na podatelnu.

Příjem žádostí a dalších podání je možné ústně (na úřadě městyse Častolovice Masarykova 10, telefonicky na čísle 494 323 911), písemně (na úřadě městyse Častolovice Masarykova 10), elektronicky ( na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

 

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaného Úřadem městyse Častolovice se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
Způsob odvolání a jeho obsah:
•    odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu úřadu městyse 
•    odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 
O odvolání rozhoduje:
•    zastupitelstvo městyse - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce 
•    krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

12. Formuláře

Budou doplněny.

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Životní situace na Portálu veřejné správy

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon číslo 1/1993 Sbírky, Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 
 • Usnesení předsednictva ČNR číslo 2/1993 Sbírky, o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona 
 • Zákon číslo 309/1999 Sbírky, o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon číslo 101/2000 Sbírky, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon číslo 128/2000 Sbírky, o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon číslo 129/2000 Sbírky, o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon číslo 312/2002 Sbírky, o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon číslo 314/2002 Sbírky, o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon číslo 132/2000 Sbírky, o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon číslo 320/2002 Sbírky, o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon číslo 500/2004 Sbírky, Správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon číslo 82/1998 Sbírky, o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů 
 • Vyhláška číslo 388/2002 Sbírky, o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon číslo 512/2002 Sbírky, o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávních celků 
 • Zákon číslo 106/1999 Sbírky, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon číslo 634/2004 Sbírky, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon číslo 337/1992 Sbírky, o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon číslo 40/1964 Sbírky, Občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů 
 • Zákon číslo 3/1993 Sbírky, o státních symbolech České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon číslo 352/2001 Sbírky, o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon číslo 552/1991 Sbírky, o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon číslo 239/2000 o integrovaném záchranném systému 
 • Zákon číslo 238/2000 o hasičském záchranném sboru 
 • Ústavní zákon číslo 110/1998 o bezpečnosti České republiky 
 • Zákon číslo 227/2000 Sbírky, o elektronickém podpisu 
 • Zákon číslo 240/2000 Sbírky o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
 • Zákon číslo 241/2000 Sbírky o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů 
 • Nařízení vlády 462/2000 Sbírky k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
 • Vyhláška MV číslo 380/2002 Sbírky k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 
 • Zákon číslo 119/1999 Sbírky o ozbrojených silách České republiky 
 • Zákon číslo 222/1999 Sbírky o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů a novelizací 
 • Zákon číslo 585/2004 Sbírky o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů a novelizací 
 • Zákon číslo 412/2005 Sbírky o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

14.2 Vydané právní předpisy

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebylo dosud vydáno.

 

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

V současné době úřad Městyse Častolovice neposkytuje žádné vzory licenčních smluv.

16.2 Výhradní licence

V současné době úřad Městyse Častolovice neposkytuje žádné výhradní licence.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011