Knihovny v Častolovicích byly celkem 3. První knihovna vznikla na zámku, za působení Leopolda Sternberga (1770 – 1856) – obsahuje díla věděcká, beletrická, tisková i rukopisná. Můžeme zde najít i vpisky z r.1669. Velkou milovnicí literatury byla maminka současné paní hraběnky Diany Cecílie Sternbergové, která rozšířila fond na 3.500 anglické, německé a francouzské dobové liter., ale nalezneme zde i na 500 svazků našich novodobých spis. z let 1890 – 1914 – B. Němcovou, J. Nerudu, K. Světlou, Jiráska, Raise.....Svého času zde fungovala i Hraběcí půjčovna knih.

1814 z popudu faráře Františka Raymana otevřena farní knihovna.

Veřejná knih. byla v obci založena roku 1920 a nacházela se v budově radnice.

 

1920

Obecní knihovna

Zákonem ze dne 22.června 1919 ukládá se politickým obcím povinnost zříditi a vydržovati veřejnou knihovnu. První položka zařazená do obecního rozpočtu v roce 1920 a to 50 haléřů na hlavu. Též zvolena místní knihovní rada.

 

1923

Předání besední knihovny.

Besední knihovna propůjčuje se místní osvětové komisi půjčování knih obou knihoven - svěřeno knihovníku učiteli ve výslužbě panu J. Brandejsovi, který půjčuje každé neděle od 1 – 3 hod. odpoledne. Při této práci vypomáhá mu zdejší řídící učitel pan Ignác B“ohm.

 

1946

S podzimem r.1946 byla uvedena v činnost opět veřejná obecní knihovna. Knihovníkem jmenován Oldřich Hanousek, předsedou knih. rady Jan Brandejs, učitel v.v. Pořízeny byly nové seznamy, knihy vytříděny, polepeny štítky. Fašistická díla odstraněna a pořizovány knihy nové. V knihovně umístěno na 2.500 knih. Počet čtenářů do konce roku 48. Počet výpůjček 1.500. Zápisné 5,-Kčs,

půjčovné z knihy za 1 týden 0,50 Kčs

Čtenářský kroužek

V listopadu byl založen při veřejné lid. knih. Čtenářský kroužek. Členem se stává každý vypůjčovatel – čtenář knih. Příspěvek činí u dospělých 20,- Kčs u mládeže 10,- Kčs

Předsedou zvolen O. Hanousek knihovník.

 

1959

Vede ji a obstarává býv. ředitel škol Jelínek. Knihy půjčuje po celý rok každá pondělí večer.

Za rok 1959 bylo půjčeno :

39 čtenářům 101 knih spisovatelů Marxe a Lenina

40 - „ - 72 - „ - ostatní politická.

18 - „ - 6 - „ - přírodovědeckých

94 - „ - 85 -,, - zemědělských

14 - ,, - 5 - ,, - technických

180 - ,, - 120 - ,, - jinak naučných

1854 mladým 240 - ,, - pro mládež

4606 čtenářům 1818 - ,, - krásné lit. zábavných

6845 celkem 2444 knih

Celkem za tento rok je zapsáno 86 čtenářů, 24 dětí. Počet návštěvníků bylo 1200 osob. Během roku přibylo 107 knih a bylo vybráno 400,-

 

1961

1608 svazků přibylo 40 svazků za 931,50. Byly zřízeny pobočky pro Hřibiny a M. Ledskou.

 

1962

Za Josefa Janečka Jaroslav Bárta. Knihy se nyní půjčují pravidelně. Letos přibylo 53 knih. Celkem 1624 zábavné, 395 naučné a 296 dětských. Celkem 2315.

 

1963

Vyřazeno 319 knih beletrie, 31 naučných a 22 dětských. Celkem 2158 svazků. Návštěvnost 2464 čtenářů, výpůjček 7544.

 

1964

2100 svazků – malá výpůjčnost na Hřibinách a Malé Ledské

 

1965

Celkem 2545, nových 258

 

1966

3218 celkem, nových 541 á 2234,- Kč. Zrušeny Hřibiny + M. Ledská.

 

1967

V tomto roce oddělena od Osvětové besedy. Pro nemoc knihovníka byla v provozu jen ½ roku. Přesto však bylo docíleno návštěvnosti jako za 10 měsíců min. ŕoku. Knihovník Bárta se funkce vzdal a nový se nenašel.

 

1968

V knihovně se dosud nepůjčuje, poněvadž nové regály nevyhovují. Nosná plocha je z překližek, které jen úzkým proužkem leží na železné konstrukci. Pod tíhou knih se prohýbají a knihy padají. Je nutné je nahradit silnýmy prkny. K tomu účelu se upotřebí prkna ze starých regálů a bude třeba ještě přikoupit.

 

1969

V lednu byla knihovna předána knihovníkem J. Bártou nové knihovnici Jiřině Kašparové a až do léta byla ponechána v původním stavu. Teprve o prázninách byla místnost vymalována a namontovány nové regály. V této době byla také za pomoci pracovnic Okresní knihovny provedena revize knih. Knihy byly pak znovu obaleny a obaly nalakovány. Byla vyčleněna literatura pro mládež. Půjčování bylo zahájeno v listopadu.Do konce roku bylo půjčeno 92 čtenářům 1730 knih. V tomto roce přibylo 271 nových svazků. Celkem je zde 3597 knih.

 

1970

Na konci roku bylo zjištěno na regálech 3098 svazků. Dle přírustkového seznamu má být 3310 svazků.. 218 knih je nezvěstných, proto se bude konat revize. Knihovna má 118 čtenářů, z toho 24 mlád. do 15ti let.

 

1971

Dne 1.1.1971 nastoupila ve zdejší obci nová knihovnice Darja Militká z Kostelce n. o. Provedla revizi a zjistila, že je 212 knih nezvěstných. Tedy je odepsala.

V tomto roce přibylo 115 knih. Knihovna má nyní 3360 knih, čtenářů je 164. Letos přibylo 70 čtenářů, z toho 17 dětí.

Do knihovny byla koupena nová kamna a linoleum.

 

1973

Knihovna měla k 31.12.73 4156 knih. V tomto roce přibylo 305 knih v hodnotě 5050,-Kčs. Vyřazeno bylo 68 knih. Čtenářů bylo 257. Byly pořízeny nové regály a nové linoleum. Tím získal vzhled celé místnosti.

 

1974

V únoru byla dosazena nová pí knihovnice Alena Zikmundová z Potštejna. V knihovně půjčuje knihy 1x týdně. Od 13.00 – 17.00 hod. Knihovna má celkem 4.511 knih. V tomto roce přibylo 355 knih v hodnotě 7.000,- Kč.Vyřazeno bylo 6 knih. Počet čtenářů je 170. V tomto roce byly pořízeny nové záclovy, čímž se zlepšil vzhled této místnosti. Ale tato místnost už nestačí, protože jeden roh zabírají kamna.

 

1975

Zájem o knihy v naší knihovně stoupá. V tomto roce navštívilo knihovnu 2155 čtenářů. Celkem je 5026 knih. Nových přibylo 429. Počet výpůjček byl 9607. Vyřazeno bylo 13 knih.

 

1976

Návštěvnost celkem 2095 čtenářů. Bylo vypůjčeno 9514 knih, časopisů 555. V knihovně je celkem 4.700 knih. Za rok 1976 byly nakoupeny 253 knihy.Odebíráno bylo 25 časopisů. Návštěvnost stoupá.

 

1977

Místní lidová knihovna je v naší obci popelkou.Je umístěna v 1 nevelké místnosti, ve které je mnoho knih. Letos se ani žádné knihy nemohly kupovat, poněvadž nebylo je kam dát.Proto knihovnice vypůjčuje soubory knih v Rychnově n. Kn.. Po čase je zase vyměňuje. Knihovna má malý úvazek. Na to množství práce, kterou má, by měla mít ještě 1 půjčovní den.

Návštěvnost mírně stoupá. Letos bylo 9796 vypůjčených knih a časopisů. Odebírají se 32 časopisy.

 

1979

Od ledna do května byla knihovna uzavřena pro nedostatečné vytápění v době velkých mrazů. Vytápění kamny je nevyhovující i z bezpečnostních důvodů. O přestěhování se jedná už delší dobu, ale bezvýsledně. Dokud budou trvat velké mrazy, knihovna se bude muset opět uzavřít, protože ji za odpoledne není možné vytopit na snesitelnou míru.

V tomto roce došlo ke změně knihovníka. Od května zastupuje s. Zikmundovou brigádně s. Hostínská.

Od května 79 do 31.12. 79 bylo celkem vypůjčeno 5 757 svazků, z toho 346 naučné literat., 3 360 beletrie, 1 598 dětské lit. a 223 časopisů. Knihovna má celkem 221 pravidelných čtenářů, z toho 70 dětí. Byly uspořádány 3 výstavy knih a 5 nástěnek k různým výročím.Celkem je 4 706 svazků na stavu a během roku se zde vystřídala asi 400 nových knih, které půjčuje v souborech knih. z RK. Pro zkvalitnění práce se čtenáři by bylo zapotřebí zvětšit prostory knihovny a rozšířit pracovní úvazek.

 

1980

Ke kultuře bezpochyby patří i práce s knihou. Naše knihovna si i v nepříznivých podmínkách udržuje svůj okruh čtenářů. Letos jich bylo 247, z toho 75 dětí a všichni dohromady si vypůjčili

8 039 svazků. Z toho 4 945 beletrie, 558 naučné a 2 541 dětské literat.

Navíc měli čtenáři možnost vypůjčit si také časopisy – 650 – a prohlédnout 10 výstavek k významným výročím. Je potěšitelné, že se v roce 1980 zvýšil počet čtenářů a je zřejmé, že 4 hodiny týdně nestačí pro individuální práci se čtenářem, besedy a pod.. V roce 1981 by měly být otevřeny nové prostory v nové požární zbrojnici č. 211, kde jistě budou přijatelnější podmínky pro práci s knihou.

Knihovnu vedla soudružka Militká z Kostelce n.O.

 

1982

V letošním roce bylo 7 871 výpůjček, což v přepočtu činí 4,37 knihy na 1 obyvatele a rok. Rovněž bylo půjčeno 879 časopisů. Většina čtenářů si půjčuje knihy domů, ale 643 čtenářů dává přednost čtení v knihovně.. Nová knihovnice pí Růžena Sekyrová se snaží tam vytvořit pěkné prostředí. Instaluje také výstavky ilustrátorských prací, ale místnost je to malá a vzhledem k velkému provozu příliš rušná. Proto se všichni čtenáři těší na nové prostory v budově požární ochrany, kde by mělo být více prostoru k besedám a jiným akcím. V posledních letech knihovna nenakupuje knihy, ale jsou obměňovány kolekcemi ze střediskové knih. v Kostelci n. O.

 

1983

Počet čtenářů vzrostl o 43, takže celkový počet letos činil 1968, z toho 1 105 dětí. Paní Sekyrová půjčila letos 7 047 svazků a 756 časopisů. Připravila 15 aktuálních nástěnek a také 4 besedy. V čítárně si četlo celkem 517 čtenářů. Jinak je knih. ještě stále ve stávající budově.

Letos proběhl již 30. ročník měsíce knihy, kterému je každoročně zasvěcen měsíc březen.

 

1984

Letos se půjčovalo jen do 1. pololetí, potom byly knihy připraveny k expedici do nových místností čp. 211. Tam bylo také pořízeno nové vybavení – nábytek, záclony – a nyní se už jen čeká na dokončení úprav těchto místností.

 

1986

V lednu byla opět otevřena knihovna – 2 pěkné místnosti v domě 211. Pí Sekyrová zajistila během roku několik besed o knihách – pro žáky – s básníkem z našeho regionu s. Vladimírem Brandejsem.

Celkem evidováno 211 čtenářů, 8 245 výpůjček a 2 481 návštěvníků.