Česká pošta v Častolovicích oznamuje, že zítra, tj. 20. září 2022, bude od 11:00 hodin z technických důvodů uzavřena.

POZVÁNKA na zasedání č. 19 Zastupitelstva městyse Častolovice konané dne 21. 9. 2022 v Kulturním domě U Lva od 17:00 hod.

PROGRAM:

1. Zahájení

2. Program jednání ZM-19-2022

3. Zpráva z kontrolního výboru

4. Rada městyse Častolovice

5. Pozemky

6. Veřejněprávní smlouva o zřízení společné jednotky požární ochrany

7. Rozpočtové opatření č. 7/2022

8. Různé + diskuse

Oznamujeme občanům, že se uskuteční Sbírka pro Diakonii Broumov v pátek 23. 9. 2022 od 9:00 do 18:00 hodin a v sobotu 24. 9. 2022 od 9:00 do 12:00 hodin na sále U Lva Častolovice vchod od parkoviště. Bližší informace naleznete na letácích, které jste obdrželi do Vašich poštovních schránek.

Oznamujeme občanům, že se konají VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ve dnech 23. 9. 2022 od 14:00 do 22:00 hodin (pátek) a 24. 9. 2022 od 8:00 do 14:00 hodin (sobota). Místem konání voleb je zasedací místnost v budově Úřadu městyse Častolovice. Volební místnost má bezbariérový přístup. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb, tj. do 20. září 2022. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad, ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Sbor dobrovolných hasičů Častolovice Vás zve na XVII. ročník Memoriálu Mirka Frýdy a XXVI. ročník soutěže "O putovní pohár starosty obce Častolovic" v požárním útoku v sobotu 24. září 2022 od 10:00 hodin na Sokolské zahradě v Častolovicích. Soutěž je zařazena do XXIII. ročníku Podorlické hasičské ligy. Vstup zdarma, občerstvení zajištěné - kuřata od 10:00 hodin.